Carving

Skivettreglar

Følg desse råda om skivett så vert alpinkøyringa tryggare både for deg og andre i bakken.

1. Ansvar for å unngå skade
Du må oppføra deg slik at du ikkje er til fare for deg sjølv eller andre. Du skal til ein kvar tid ha kontroll på ski-/snowboardutstyret og du er ansvarleg for å unngå at utstyret gjer skade på personar eller anna materiell.

 

2. Avpass farten etter forholda
Du må køyra kontrollert og avpassa fart og køyremåte etter ferdighet, terreng, vêr og føreforhold og trafikk.

 

3. Vikeplikt
Kjem du bakfrå eller ovanfrå, har du ansvar for å unngå kollisjon.

 

4. Forbikøyring og utforkøyring
Du kan køyra forbi ein anna skikøyrar eller snowboarder forutset at vedkommande får tilstrekkeleg plass for kontrollerte og ukontrollerte bevegelsar. Det er forbode å køyra rett utfor.

 

5. Starta, køyra inn eller svinga opp i nedfarten
Køyrer du inn i, eller svingar du oppover i ein nedfart, må du passa på at dette skjer utan fare for deg sjølv eller andre. Det same gjeld for køyring etter stans.

 

6. Stopp i nedfarten
Med mindre det er absolutt naudsynt, skal du unngå å stoppa i nedfarten på trange plassar eller plassar med avgrensa sikt. Dett du på ein slik plass, skal du bevega deg vekk så raskt som mogleg.

 

7. Til fots i nedfarten
Er du til fots, nytt ytterkantane av bakken.

 

8. Respekter skilt og markeringar. 
Fylg skilting, merking og anvisningar.

 

9. Hjelp ved ulykker
Ved skade har einkvar skiløypar eller snowboardar plikt til å hjelpa.

 

10. Identifikasjon
Ved skade og ulykke har vitne og medverkande plikt å oppgje personalia.